Strona główna » Regulamin hotelu

Regulamin hotelu

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin obowiązuje na terenie Obiektu Villa Barbara i dotyczy wszystkich osób w nim  przebywających.

2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części  regulaminu „Hotelem”, natomiast najemca pokoju “Gościem”. 

3. Opiekunem Gości jest pracownik recepcji  hotelowej.

4. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty pobytu gościa. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich  przestrzegania.

5. Regulamin jest dostępny w recepcji hotelowej, w teczce informacyjnej w każdym pokoju hotelowym.

§2 DOBA HOTELOWA

1. Pomieszczenia mieszkalne w Obiekcie, zwane w dalszej części  „pokojem” wynajmowane są na doby.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 a kończy się o godz. 11.00 dnia następnego.

3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji, najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

5. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

6. Przedłużenie doby hotelowej wiąże się z dodatkową opłatą. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w recepcji hotelowej.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Rezerwacji pokoju można dokonać:

 • poprzez Internet
 • telefonicznie, dzwoniąc do recepcji hotelu
 • mailowo
 • osobiście w Obiekcie Villa Barbara
 • Korespondencja mailowa od Gościa będzie traktowana jako zamówienie i podlegać będzie obowiązującym warunkom anulacji rezerwacji.
 • Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty pobytu.
 • Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 • Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie, na zaproszenie Gości hotelowych przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 • Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu albo też
  w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Hotelu.
 • Hotel zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.
 • Hotel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania należności za cały pobyt, podczas dokonywania czynności meldunkowych.
 • Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.
 • W przypadku opuszczenia przez Gościa Hotelu w terminie wcześniejszym niż zawarty
  w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach nie zostanie zwrócona.
 • W przypadku nieprzybycia Gościa do Hotelu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, Hotel nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku.

§4 USŁUGI

1. Hotel świadczy usługi o standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy Państwa o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze hotelu niezwłoczną reakcję.

2. Hotel ma obowiązek zapewnić:

 •  warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
 • bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez Hotel
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w Jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie,
 • zmianę pokoju, w miarę posiadanych możliwości, lub w inny sposób złagodzić niedogodności gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

3. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • budzenie o wyznaczonej godzinie,
 • możliwość przechowywania w sejfie hotelowym pieniędzy i przedmiotów wartościowych przy czym ich łączna wartość nie może stokrotnie przekroczyć ceny za pokój,
 • przechowywanie bagażu. Hotel może odmówić przyjęcia bagażu w dniach innych niż daty pobytu Gościa oraz bagaży nie mających cech bagażu osobistego,
 • zamawianie taksówki,
 • wypożyczenie żelazka i deski do prasowania do użytku tylko w miejscach do tego wyznaczonych,
 • wypożyczenie łóżeczka dziecięcego,
 • korzystanie z salki fitness.

4. Na życzenie Gości Hotel świadczy odpłatnie następujące usługi:

 • drukowanie dokumentów,
 • wypożyczenie rowerów i kijków do Nordic Walking,
 • korzystanie z sauny,
 • korzystanie z zajęć jazdy konnej.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

2. Gość hotelowy powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu i umieszczone w sejfie hotelowym.

4. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.11.1964 roku, nr 1, poz. 2 z późniejszymi zmianami. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w sejfie.

5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

6. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty oraz zwierzęta pozostawione w pojeździe niezależnie od tego, czy pojazdy te  zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza  terenem Hotelu.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.

2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.

3. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe a w przypadku braku danych karty ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.

4. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji.

5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za pobyt i  ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.

6. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi a klucz oddać pracownikowi recepcji.

7. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania  należności za świadczone usługi.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa zostaną odesłane na wskazany adres na jego koszt.

2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przejdą one  na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§8 CISZA NOCNA

1. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.

2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§9 POSTANOWIENIA DODAKOWE

1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowanie otwartego ognia np. świeczek, używanie grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

2. W Hotelu akceptujemy pobyt zwierząt za dodatkową opłatą i tylko w wybranych pokojach. Opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do zapoznania się, podpisania i bezwzględnego przestrzegania regulaminu dotyczącego przebywania zwierząt w Hotelu. Regulamin znajduje w recepcji.

3. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony  kosztami odświeżenia pokoju – zgodnie z wyceną wykonawcy.

W przypadku uruchomienia systemu DOS i przyjazdu straży pożarnej  Gość również zostanie obciążony kosztami – będą one określone przez interweniującą jednostkę straży pożarnej.

4. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję, a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Hotel bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Hotelu.

5. W pokojach hotelowych nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, iluminacyjnych itp.

6. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Obiekt Villa Barbara z siedzibą w Wielka Lipa ul. Wielka Lipa 5 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

7. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

8. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości hotelu.

9. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich  funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.

10. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być kierowane do kierownictwa Hotelu osobiście lub wysłane na adres e-mail: hotel@vital-horse.pl

11. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem hotelowym a Hotelem jest sąd właściwy dla siedziby głównej Obiektu Villa Barbara.

Dyrekcja Hotelu

Regulamin pobytu zwierząt w hotelu Villa Barbara & Ośrodek Jeździecki Arkadia

1.  Do Hotelu przyjmowane są tylko i wyłącznie zwierzęta domowe.

2.  Warunkami przyjęcia zwierzęcia na pobyt w Hotelu jest:

 • zgłoszenie chęci przyjazdu ze zwierzęciem w momencie dokonywania rezerwacji oraz

otrzymanie potwierdzenia warunków rezerwacji przez Hotel,

 • posiadanie i okazanie podczas zakwaterowania aktualnej książeczki zdrowia zwierzęcia

(bezwzględnie  wymagane  jest  aktualne  szczepienie  przeciwko  wściekliźnie  i poświadczenie odrobaczenia).

3.  Podczas dokonywania rezerwacji konieczne jest podanie gatunku/ rasy zwierzęcia. Hotel zastrzega sobie  prawo  do  odmowy  przyjęcia  zwierząt,  których  gatunki/  rasy  są powszechnie uznawane za groźne lub agresywne*.

4.  W przypadku braku zgłoszenia przed przyjazdem do Hotelu chęci pobytu ze zwierzęciem, Hotel  może  odmówić  zakwaterowania  i  ma  prawo  zachować  wpłacony  wcześniej zadatek/ zaliczkę.

5.  Zwierzęta przyjęte na pobyt w Hotelu powinny przebywać w pokojach. Poza pokojami zwierzęta muszą być zawsze prowadzone na smyczy pod opieką właściciela lub w odpowiednio zabezpieczonej klatce.

6.  W  przypadku  pozostawienia  zwierzęcia  samego  w  pokoju,  prosimy  o  pozostawienie zawieszki na klamce, po zewnętrznej stronie drzwi. Zawieszki są dostępne w Recepcji. 

7.  Zwierzę przebywające na terenie Hotelu nie może zakłócać spokoju innych Gości. 

8.  Na terenie Hotelu obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do wewnętrznych punktów gastronomicznych.

9.  Właściciele zobowiązani są posiadać własne posłanie dla zwierzęcia.

10. Sprzątanie pokoi, w których są zwierzęta odbywa się wyłącznie w obecności właściciela, bądź w czasie nieobecności zwierzęcia w pokoju.

11. Właściciel jest zobowiązany każdorazowo sprzątać odchody pozostawione przez swoje zwierzę na terenie Hotelu oraz w jego otoczeniu.

12. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie hotelowych ręczników i bielizny pościelowej dla potrzeb  zwierząt,  przebywanie  zwierząt  na  łóżku  i  sofach  oraz  załatwianie  potrzeb fizjologicznych zwierząt w pokoju. 

13. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie wyrzucać będą do pojemnika wskazanego przez pracownika Hotelu.

14. Właściciel  zwierzęcia  ponosi  odpowiedzialność  materialną  za  wszelkie  uszkodzenia mienia hotelowego i oraz mienia prywatnego innych gości z winy zwierzęcia.

15. W  przypadku,  gdy  pracownicy  Hotelu  będą  mieli  uzasadnione  podejrzenia,  że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych Gości, niszczy mienie Hotelu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych Gości, Hotel będzie próbował skontaktować się z właścicielem zwierzęcia w celu rozwiązania problemu. Jeśli kontakt będzie niemożliwy, Hotel ma prawo przy pomocy odpowiednich służb usunąć zwierzę z Hotelu na koszt właściciela.

* Psy uważane za agresywne (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne). 

 • amerykański pit bull terrier,
 • pies z Majorki (perro de presa mallorquin),
 • buldog amerykański,
 • dog argentyński,
 • pies kanaryjski (perro de presa canario),
 • tosa inu,
 • rottweiler,
 • akbash dog,
 • anatolian karabash,
 • moskiewski stróżujący,
 • owczarek kaukaski.

Dyrekcja Hotelu

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 - Villa Barbara
Projekt i wykonanie The First
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram