Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje przedstawione w tym dokumencie są spełnieniem obowiązku Administratora Danych Osobowych zgodnie z art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie, RODO).

Informacje o Administratorze Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych jest firma PIOTR KRYSMANN VITAL HORSE, ul. Gajcego 3, 55-120 Oborniki Śląskie, posiadającą NIP 9151603669, REGON 021222320.

Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować się z w następujący sposób:

 • listownie na adres: PIOTR KRYSMANN VITAL HORSE, ul. Gajcego 3, 55-120 Oborniki Śląskie;
 • poprzez przesłanie zapytania w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie https://hotelvilla.pl/kontakt/;
 • przez e-mail: hotel@vital-horse.pl;

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych.

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:

 • listownie na adres: PIOTR KRYSMANN VITAL HORSE, ul. Gajcego 3, 55-120 Oborniki Śląskie;
 • przez e-mail: hotel@vital-horse.pl;

Informacje o celach, podstawach prawnych i okresie przetwarzania danych osobowych.

#CEL PRZETWARZANIAPODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIAOKRES PRZETWARZANIA
1Realizacja zadań zmierzających do zawarcia umowy.Przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).Przez okres realizacji zadań zmierzających do zawarcia umowy.
2Realizacja umowy.Przetwarzanie niezbędne jest do wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).Przez okres realizacji umowy.
3Prowadzenie dokumentacji księgowo podatkowej.Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości
i innych dot. podatków.
5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, licząc od następnego roku w którym miało zdarzenie powodującego powstanie obowiązku.
4Opracowanie i udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie.Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenie dotyczące działalności Osadkowski sp. z o.o.Okres utrzymywania bieżących relacji np. wymiany korespondencji lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
5Obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dotyczących prawa do obrony lub dochodzenia roszczeń w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.Do czasu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń, nie dłużej niż 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku w którym zaistniało zdarzenie mogące stanowić podstawę roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
6Marketing usług własnych.Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na promowaniu przedsiębiorcy oraz oferowanych usług i produktów, badaniu satysfakcji.Do momentu zgłoszenia sprzeciwu.
7Ochrona mienia i osób znajdujących się na terenie obiektów zajmowanych przez Administratora oraz zachowania w tajemnicy chronionych informacji.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zapewnienie bezpieczeństwa informacji, osób i mienia na terenie objętym monitoringiem;Do 30 dni od momentu utrwalenia lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

Informacje o odbiorcach danych osobowych.

Dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców:

 • upoważnionym pracownikom i współpracownikom PIOTR KRYSMANN VITAL HORSE;
 • podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz PIOTR KRYSMANN VITAL HORSE, w tym usługi zapewniające prawidłową realizację umowy, takie jak: usługi hostingowe, usługi prawne, marketingowe, informatyczne, ochrony fizycznej, pocztowe i kurierskie oraz Inspektorowi Ochrony Danych;

Dane będą ujawniane wyłącznie zaufanym odbiorcom i przetwarzane jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na rzecz PIOTR KRYSMANN VITAL HORSE.

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, w odniesieniu do tych danych, następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, o ile prawo do uzyskania kopii nie wpłynie niekorzystnie na prawa i wolności innych osób;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są niepoprawne;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa i nie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do odwołania zgody, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu PIOTR KRYSMANN VITAL HORSE;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa;

Informacje o obowiązku podania danych.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie. Bez podania danych, nie będzie możliwe podjęcie efektywnej komunikacji. W pewnych przypadkach brak podania danych uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy.

Informacje o źródłach danych osobowych.

Poza danymi pozyskanymi bezpośrednio i przetwarzanymi w zawiązku ze współpracą i świadczonymi usługami, możemy pozyskać dane od usługodawcy który umożliwia przeprowadzenie rezerwacji z wykorzystaniem swojego systemu lub osoby która dokonała rezerwacji na Pani/Pana rzecz.

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

Dane osobowe nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacje o przekazaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 - Villa Barbara
Projekt i wykonanie The First
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram